Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Konkurs na dofinansowanie projektów związanych z ochroną konsumentów na rynku kapitałowym

Rusza I edycja konkursu "Bezpieczne prawa konsumentów na rynku finansowym". Nagrodą główną w programie jest 150 000 złotych - kapitał, który zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie praw konsumenckich. Uczestnikiem może zostać każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski, która do 30 września 2013 r. zgłosi projekt przedsięwzięcia i plan jego realizacji.

Publikacje naszych specjalistów

Finroyal 
W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.

 

CZYM JEST Instytut?

 
 

Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym jest fundacją działającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203),  na podstawie wpisu do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Instytut został powołany w celu:

(1) edukacji i obrony prawnie chronionych interesów konsumentów, którzy korzystają z usług domów maklerskich, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych zagranicznych osób prawnych z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską,

(2) edukacji i obrony prawnie chronionych interesów konsumentów, którzy korzystają z usług banków, instytucji kredytowych albo instytucji finansowych w zakresie zarządzania aktywami, doradztwa finansowego, w tym z usług doradztwa inwestycyjnego albo z usług brokerskich na rynku pieniężnym,

(3) edukacji i obrony prawnie chronionych interesów konsumentów, którzy dokonali inwestycji w papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, kontrakty na różnicę albo inne instrumenty finansowe.

Instytut realizuje swoje cele m.in. podejmując interwencje na rzecz klientów pokrzywdzonych przez instytucje finansowe, wspierając konsumentów w toku postępowań sądowych i administracyjnych, przygotowując materiały prasowe i publikacje edukacyjne, występując w mediach, na konferencjach i sympozjach.

* * *

W ciągu ostatnich kilku lat Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym brał czynny udział we wszystkich większych sporach i debatach odnoszących się do polskiego rynku kapitałowego, aktywnie zabierając głos w mediach oraz reprezentując pokrzywdzonych inwestorów na salach sądowych i przed organami administracji.

W szczególności:

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym uczestniczy w sporach sądowych odnoszących się do największych afer na rynku Forex, w którym pokrzywdzone zostało kilka tysięcy osób na łączną kwotę ponad miliarda złotych (Warszawska Grupa Inwestycyjna, Netforex, Interbrok);

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym doradza klientom pokrzywdzonym przez Amber Gold, Finroyal oraz Opulentia;

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym reprezentuje przedsiębiorców pokrzywdzonych przez banki w tzw. aferze opcji walutowych;

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym reprezentuje konsumentów pokrzywdzonych przez pozabankowe instytucje pożyczkowe, takie jak Provident;

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym bronił lub broni interesów konsumentów, prowadząc spory sądowe i pozasądowe z takimi instytucjami, jak Noble Securities, Deutsche Bank PBC czy Axa Życie. Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym broni interesów klientów m.in. przed niedozwolonymi klauzulami umownymi, błędnymi poradami inwestycyjnym, nielegalnym przetwarzaniem danych osobowych oraz przed innymi nierzetelnymi praktykami, które godzą w interesy konsumentów.

<> Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym doradza mniejszościowym inwestorom spółek giełdowych, w tym m.in. prowadził spór sądowy z Apator S.A.

W toku swojej działalności Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu, w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny, Foundation For Development of the Global Capital Market oraz Capital Market Foundation.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym