Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Obligacje Skarbowe

 
 

Obligacje dwuletnie (symbol DOS) są oferowane osobom fizycznym (rezydentom i nierezydentom), stowarzyszeniom oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, a także fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Obligacje można również nabywać na rzecz osób małoletnich. Są to obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje trzyletnie (symbol TZ) są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), osób prawnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem instytucji finansowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Obligacje można również nabywać na rzecz osób małoletnich. Obligacje trzyletnie są obligacjami rynkowymi, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A. Emisja obligacji trzyletnich odbywa się co trzy miesiące (w lutym, maju, sierpniu i listopadzie).

Obligacje czteroletnie (symbol COI) są oferowane osobom fizycznym (rezydentom i nierezydentom), stowarzyszeniom oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, a także fundacjom wpisanym do rejestru sądowego. Obligacje można również nabywać na rzecz osób małoletnich.Są to obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Emisja obligacji czteroletnich odbywa się co miesiąc.

Obligacje dziesięcioletnie (symbol EDO) mogą nabywać osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego. Można je również nabywać na rzecz osób małoletnich. W ramach gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym "Koncie IKE-Obligacje" instrumenty te są oferowane osobom fizycznym mającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Obligacje EDO to obligacje oszczędnościowe, nie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Emisja obligacji dziesięcioletnich odbywa się co miesiąc.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym