Interwencje

Celem Instytutu jest zapewnienie konsumentom wsparcia i porad w toku sporów i negocjacji z:

- bankami,
- domami maklerskimi,
- funduszami inwestycyjnymi,
- innymi instytucjami kredytowymi i finansowymi.

Masz problem? Skontaktuj się z nami.

E-mail: info@instytut-edukacji.eu

Publikacje naszych specjalistów

Finroyal 
W związku z reportarzem TVN "Królewski przekręt" przypominamy ustalenia Skarbiec.Biz na temat firmy Finroyal.

 

CZYM JEST Instytut?

 
 


"Bezpieczne prawa konsumentów na rynku finansowym" -
rusza pierwsza edycja konkursu

[Warszawa, dnia 30 czerwca 2013 roku] Rusza I edycja konkursu "Bezpieczne prawa konsumentów na rynku finansowym". Nagrodą główną w programie jest 150 000 złotych - kapitał, który zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie praw konsumenckich.

Uczestnikiem może zostać każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski, która do 30 września 2013 r. zgłosi projekt przedsięwzięcia i plan jego realizacji.

Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Instytut Edukacji Konsumentów na rynku Kapitałowym, który od kilku lat edukuje i chroni konsumentów korzystających z usług domów maklerskich, banków, instytucji kredytowych. Fundacja reprezentuje i doradza klientom pokrzywdzonym m.in. przez firmy Amber Gold, Finroyal, Opulentia czy WGI.

Celem konkursu jest szerzenie świadomości i edukacji w zakresie praw przysługującym konsumentom i obrona przed instytucjami finansowymi i nierzetelnymi praktykami, które godzą w interesy polskich klientów.

"Niedozwolone klauzule umowne, błędne porady inwestycyjne, lekkomyślne inwestycje w ryzykowne aktywa to częste praktyki wielu firm finansowych, które wprowadzają klientów w błąd powodując niekiedy utratę dorobku życia" - twierdzi Mecenas Robert Nogacki - jeden z członków jury, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, który pro bono udziela wsparcia prawnego osobom pokrzywdzonym przez instytucje finansowe.

Jury w terminie trzech miesięcy od daty składania projektów dokona merytorycznej weryfikacji zgłoszeń i wybierze organizacje, która otrzyma dofinansowanie na realizacje swoich pomysłów.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zgłosić projekt, opisać plan i czas jego realizacji oraz dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające działalność organizacji. Specjaliści spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą projekt z największym potencjałem rozwoju. Ocenią między innymi oryginalność i odkrywcze podejście do kreacji tematu praw konsumentów na rynku finansowym, strategię komunikacyjną wśród grupy docelowej czy sposoby na zażegnanie ewentualnych sytuacji kryzysowych.

REGULAMIN KONKURSU NA DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ PRAW KONSUMENTÓW
NA RYNKU FINANSOWYM

§1
Przedmiot i cel konkursu

1.Celem Konkursu na dofinansowanie projektów związanych z działalnością naukową lub oświatową w zakresie szeroko pojętej edukacji oraz ochrony praw konsumentów w relacjach z podmiotami świadczącymi usługi w różnych segmentach rynku finansowego, zwanego dalej Konkursem, jest dokonanie wyboru do wsparcia finansowego ze środków zgromadzonych w ramach realizacji celów statutowych Instytutu Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem KRS: 0000313691, zwanego dalej "Instytutem", najlepszych projektów polegających na poszerzaniu świadomości oraz edukacji w zakresie praw przysługujących konsumentom oraz szeroko pojętej, aktywnej obronie prawnie chronionych interesów konsumentów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym.

2.Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.W ramach Konkursu nie będą finansowane zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku.

§2
Uczestnicy Konkursu

1.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalności pożyteczną społecznie w zakresie edukacji oraz obrony praw przysługujących konsumentom korzystającym z usług oferowanych na rynku finansowym oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom stosowanym przez podmioty prowadzące działalność w sferze usług finansowych oraz mających w swoich celach statutowych działania obejmujące ww. zakres. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu całej Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Instytut prześlę do wybranych przez siebie na podstawie wstępnej weryfikacji celów statutowych organizacji pozarządowych zaproszenie do udziału w Konkursie. Niemniej jednak Konkurs ma charakter otwarty i każda organizacja pozarządowa spełniająca kryteria o których mowa w ust. 1 ma prawo przystąpić do Konkursu.

§3
Wysokość Dofinansowania

1.Pula środków przeznaczona na dofinansowanie dla laureatów Konkursu wynosi 150,000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.Instytut zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania dla jednego bądź wielu projektów zgłoszonych w ramach przystąpienia do uczestnictwa w Konkursie.
3.Instytut zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Uczestnik.

§4
Przystąpienie do Konkursu

1.Warunkiem przystąpienia do Konkursu, jest złożenie w terminie do 30 września 2013 roku w odpowiedzi na zaproszenie bądź w drodze niezależnego zgłoszenia, pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Konkursu. Do deklaracji dołączyć należy:

a) Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego pobraną z centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego bądź inny dokument urzędowy potwierdzający dane organizacji.

b) Kopię aktualnego statutu organizacji

c) Opis projektu oraz plan jego realizacji.

2.Obligatoryjne elementy dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt c) to:
cel i charakterystyka projektu;
założenia projektu;
opis prac wdrożeniowo-inwestycyjnych (plan realizacji);
opis zaplecza materialno-technicznego;
czas realizacji projektu;

3.Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych wskazanych w ustępach poprzedzających nie będą rozpatrywane.

§5
Decyzja o dofinansowaniu

1.W terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu składania zgłoszeń, Instytut dokona ich merytorycznej weryfikacji.

2.W terminie 7 dni od przeprowadzenia oceny merytorycznej Instytut podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

3.W terminie 7 dni od podjęcia decyzji o której mowa w ust. 2, Instytut poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.

4.Do laureatów Konkursu wraz z wynikami zostanie przesłany projekt umowy o dofinansowanie. Laureaci zobowiązani są ustosunkować się do treści projektu umowy w terminie 7 dni od jego otrzymania.

§6
Postanowienia końcowe

1.Instytut ma prawo kontrolować zgodność wydatkowania środków uzyskanych z dofinansowania z celem zadeklarowanym w zgłoszeniu, w szczególności poprzez żądanie przedstawienia raportu dotyczącego realizacji projektu oraz osiągniętych celów a także żądanie faktur, zestawień wydatków oraz innych dokumentów księgowych.

2.Niezależnie od postanowień ust. 1, laureaci Konkursu zobowiązani są, po zakończeniu projektu, przedstawić Instytutowi raport podsumowujący projekt, wskazujący min. zrealizowane cele, ewentualne uzasadnienie niemożności realizacji pozostałych celów oraz opis wpływu projektu na społeczeństwo.

Copyrights © Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym